×

અરવલ્લી વિષે

""સરકારશ્રીના મહેસુલ વિભાગનાં Notification No. GHM/ 2013/ 69/ M/ PFR/ 102013/ 139/ 2-1, Dated 13/08/2013 થી તા. ૧૫/૦૮/૨૦૧૩ ની અસરથી સાબરકાંઠા જિલ્લામાંથી વિભાજીત થઈ, નવિન અરવલ્લી જિલ્લો અસ્તિત્વમાં આવેલ છે અને તેનુ મુખ્યમથક મોડાસા રાખેલ છે (ગુજરાત લે.રે.કોડ ૧૮૭૯ ની કલમ-૭ હેઠળ).

ઉકત જહેરનામા મુજબ અરવલ્લી જિલ્લામાં કુલ ૦૬ તાલુકાનો સમાવેશ થાય છે.""

Read More
SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

જીલ્લો અરવલ્લી

૩,૩૦૮ચો.કિ.મી.
૯,૦૮,૭૯૭ (૨૦૧૧)
74%
૦૬
૩૧૮
૬૭૬

Locate on Map

Bhiloda Meghraj Modasa Malpur Bayad Dhansura

Hide Text